Composition 10 หลักการจัดองค์ประกอบ / Movement

Movement การเคลื่อนที่
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ภาพที่น่าสนใจได้

Movement นี้ เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการถ่ายรูปด้วย Speed shutter
เช่น
การใช้ speed เร็วหยุดการเคลื่อนไหว

การใช้ Slow speed หรือ Long exposure

การระเบิดซูม

Panning

หรือการใช้ Flash สัมพันธ์ม่านชุดที่สอง

ทั้งหมด เพื่อให้ได้ภาพที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวทั้งสิ้น
และการเคลื่อนไหวนั่นเอง ที่สร้าง ความงาม หรือ ความน่าสนใจในภาพ