Composition 11 หลักการจัดองค์ประกอบ / Direction

Direction ทิศทาง

ความรู้สึกต่อทิศทาง เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราใช้สร้างความน่าสนใจในภาพ
เช่นการชี้ของลูกศร กับแนวดินลูกรัง ที่สวนทางกัน

หรือแนวนอนของ ลวดหนาม ที่ตัดกับแนวตั้งของหญ้า