Tag Archives: unsharp mask

โชว์รูปอย่างป๋า 1 ( การทำ Unsharp Mask.. และ ย่อรูป ) // แก้ไข

สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่ ใช้ PS เป็น โชว์รูปบนเว็บแล้ว ดู COOLฉิบ ขึ้นมาอีก 1ขั้นคือการที่สามารถทำรูปให้ “คมชัด” มากขึ้น
กว่า คนที่ใช้โปรแกรมอื่นๆ ย่อรูปทั่วไป หรือ ปล่อยให้ เว็บไซด์ฝากรูปย่อรูปให้
Continue reading โชว์รูปอย่างป๋า 1 ( การทำ Unsharp Mask.. และ ย่อรูป ) // แก้ไข