Composition 7 หลักการจัดองค์ประกอบ / Contrast Harmony

Harmony แปลว่า กลมกลืน Contrast คือการตัดกันขัดแย้งกัน

จริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกันมากกับ Unity และ Variety ครับ
แต่เรามักจะ แยกแยะองค์ประกอบแค่ วัตถุกับฉากหลัง หรือ องค์ประกอบสองอย่างเปรียบเทียบกัน

ภาพนางแบบสองภาพนี้ ฉากหลังขาวทั้งคู่ แต่ภาพหนึ่งชุดของนางแบบ ออกไปโทนสีขาว เกิด Harmony
ขณะที่อีกภาพหนึ่ง ชุดเป็นสีดำ เกิด Contrast


Contrast อาจะเกิดในรูปแบบอื่นๆที่เป็นนามธรรม หรือในเชิญสัญลักษณ์ เช่น ความรวยกับความจน เสรีภาพกับการโดนจำกัดเสรีภาพ ความฉลาด กับความโง่ เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ถูกนำไปใช้ในงานโฆษณา ต่างๆ เรียกว่า Juxtaposition คือการนำของสองสิ่งมามาวางคู่กันเปรียบเทียบกัน

เป็นหนึ่งในรูปแบบง่ายๆที่ใช้สร้างความน่าสนใจในภาพถ่าย ใช้งานได้บ่อยครับ