Composition 2 องค์ประกอบในภาพ / รูปทรง ที่ว่าง คอนเซปชวล

1.4 รูปทรง From

คือองค์ประกอบที่กินพื้นที่ 3มิติ ปกติเรารับรูปองค์ประกอบต่างๆด้วยตา ในมิตินี้ คือ3มิติ ….. มีกว้าง ยาว สูง

รูปทรง From นั้น มีความสัมพันธ์ กับ รูปร่าง Shape โดยเรามองว่า รูปทรง เกิดจาก การที่ Shape ได้เพิ่มความหนา หรือเคลื่อนไหว กินพื้นที่ 3มิติ …

รูปทรง กับ รูปร่าง จึงมีความสัมพันธ์กันชัดเจน
และแสดงคุณลักษณะคล้ายๆกัน
ต่างกันแค่ ความรู้สึกต่อมิติว่าเป็น2หรือ3มิติ

1.5 Conceptual องค์ประกอบทางจิตวิทยา (คอนเซปชวล)

อธิบายง่ายๆ คือ องค์ประกอบที่ไม่มีอยู่ แต่ สมองเราสร้างขึ้นมาเอง

จะเห็นคุณลักษณะ เช่น รูปแรก เป็นจุดวงกลมหลายๆ จุด มาเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
แต่ปรากฎว่า เรารู้สึได้ว่า มันเป็นระนาบสี่เหลี่ยม ทั้งที่ระนาบสี่เหลี่ยมไม่ได้มีอยู่จริง

รูปที่สองเราจะมองเห็นวงกลม ทั้งที่จริงๆ ไม่ได้มีวงกลมอยู่

รูปที่สาม เรามองเห็นจุด ทั้งที่ ตรงกลางเส้นรัศมี ไม่ได้มีจุดอยู่

รูปที่สี่ เรามองเป็น สามเหลี่ยม

องค์ประกอบทั้งหมดนี้ ล้วนแต่ ถูกสร้างขึ้นมาเองในสมอง

ซึ่ง Conceptual นี้ เป็น สิ่งสำคัญที่เอาไว้สร้างภาพ ที่ "สามารถคิดต่อได้"
เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสรรให้ภาพ "น่าสนใจ" มากกว่าการแสดง องค์ประกอบใดๆ "ตรงไปตรงมาเกินไป"

ตัวอย่างเกี่ยวกับ Conceptual นี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ง่ายๆ ถึงความสามารถของสมองในการ รับรู้ภาพที่มากกว่าสิ่งที่ตาเห็น
การมองความงามของภาพๆหนึ่งๆ บางครั้งเราจึงควรมองให้ลึกถึง ความคิดว่าเราเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรเพราะอะไร